Disclaimer

Informatie

Allion B.V. besteedt de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan het samenstellen van de informatie op het Continentie Centrum. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts of apotheker.

Evenmin kan Allion B.V. garanderen dat de aangeboden informatie te allen tijde volledig, actueel en juist is.

 

Allion B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (i) het gebruik van deze website en de daarop verstrekte informatie en adviezen, (ii) het niet verkrijgen van toegang tot deze website, (iii) het niet (tijdig) ontvangen van herinneringen (per e-mail of anderszins).

 

Het Continentie Centrum kan voor het gemak van bezoekers van deze website links (‘links’) of verwijzingen naar andere websites bevatten. Allion B.V. is niet verantwoordelijk voor de informatie, adviezen en de gebruiksmogelijkheden van die andere websites, noch aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en adviezen van die andere websites.

Formulieren

Allion B.V. behoudt zich het recht voor om de gegevens uit de op de website ingevulde formulieren voor administratieve doeleinden over te dragen naar een interne database.

Veranderingen op de website

Om er onder meer voor te zorgen dat de informatie op deze website zo actueel, volledig en correct mogelijk is, behoudt Allion B.V. zich het recht voor om op ieder moment de inhoud van deze website te verwijderen, wijzigen of aan te passen. Zonder voorafgaande kennisgeving.

Welke gegevens worden gebruikt?

 • Naam, adres, postcode en plaats afnemer
 • Naam contactpersoon
 • E-mailadres contactpersoon
 • Telefoonnummer (mobiel) contactpersoon

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de levering van samples. Naast deze logistieke redenen hebben we ook aanvullende processen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden. Dit betreft o.a.:

 • De afhandeling van klachten;
 • Het verzorgen van mailings.

Hoe gaan wij om met de beveiliging van uw gegevens?

Om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, neemt Allion B.V. passende technische en organisatorische maatregelen. Dit betreft maatregelen op het gebied van de toegankelijk van gegevens voor medewerkers en beveiliging van data tegen inbreuk door derden. Om de veiligheid te garanderen, evalueren we deze maatregelen regelmatig met inachtneming van relevante wet- en regelgeving en houden we onze software up-to-date.

Grondslagen verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor de levering van samples en de aanvullende processen baseren wij de verwerking van de persoonsgegevens op de overeenkomst die u of uw bedrijf met ons heeft of een gerechtvaardigd belang (verwerking ten behoeve van direct marketing).

Delen van uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.


Wij delen uw persoonsgegevens met dienstverleners die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Allion B.V., bijvoorbeeld voor betalingsverwerkingen, verzending van goederen, beheer en onderhoud van IT systemen. Wij maken contractuele afspraken met al deze leveranciers om de gegevens die wij uitwisselen te beschermen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Medewerkers van Allion B.V. hebben toegang tot uw gegevens indien en voor zover ze deze voor hun functie nodig hebben voor de levering van de samples en/of de  uitvoering van de aanvullende processen. Elke medewerker tekent bij indiensttreding een geheimhoudingsverklaring. Daarnaast worden onze medewerkers tijdens een interne basistraining bewust gemaakt van het belang hiervan.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, tenzij dit wettelijk verplicht is.  

Wat zijn uw rechten?

U heeft volledige zeggenschap over uw eigen persoonsgegevens en kunt een beroep doen op de volgende rechten:

 

 • Recht van inzage (artikel 15 AVG)
 • U heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over wat wij precies met uw persoonsgegevens doen en om hier invloed op uit te oefenen.
 • Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
 • U heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens door ons te laten rectificeren respectievelijk aan te laten vullen.
 • Recht op vergetelheid (verwijdering) (artikel 17 AVG)
 • U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen uit onze systemen. Een uitzondering hierop betreffen persoonsgegevens die Allion B.V. moet verwerken om een wettelijke verplichting na te komen.
 • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
 • U heeft het recht om aan het gebruik van uw persoonsgegevens beperkingen te stellen als er aan bepaalde criteria wordt voldaan.
 • Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid gegevens) (artikel 20 AVG)
 • U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om een kopie te krijgen van de gegevens die u aan ons heeft verstrekt en die wij op geautomatiseerde wijze verwerken.
 • Recht van bezwaar tegen verwerking (artikel 21 AVG)
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als daar een gerechtvaardigd belang voor is.

 

Wilt u een beroep doen op bovenstaande rechten? Stuur ons een e-mail met duidelijke vermelding van uw naam, contactgegevens en het recht waarop u zich wilt beroepen naar:

 

Allion B.V.
T.a.v. De Privacy Officer
Macroweg 10
5804 CL Venray
Mail: info@continentiecentrum.nl

 

Uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, ontvangt u van ons een reactie.

Vragen?

Heeft u vragen over ons privacy statement? Mail ons dan via: info@continentiecentrum.nl

U heeft het recht een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Allion B.V. in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.